Английский
Русский
Украинский

БРИФ на розробку сайту

Дякуємо Вам за довіру і вибір компанії IDMA ltd. Від повноти заповнення БРИФу залежить швидкість виконання завдання і досягнутий результат. Просимо поставитися до заповнення документу відповідально.

Якщо у Вас виникли складнощі - зв'яжіться з нами, і ми допоможемо заповнити всю інформацію. Поля, які неможливо заповнити залиште порожніми.

БРИФ на разработку сайта

Благодарим Вас за доверие и выбор компании IDMA ltd. От полноты заполнения БРИФа зависит скорость выполнения задачи и достигнутый результат. Просим отнестись к предоставлению ответов ответственно.

Если у Вас возникли сложности – свяжитесь с нами, и мы поможем заполнить всю информацию. Поля, которые невозможно заполнить оставьте пустыми.

BRIF for the development of the site

Thank you for your trust and for choosing IDMA ltd as your partner. From the completeness of the BRIEF depends on the speed of the task and the result achieved. Please take care of filling out the questions provided responsibly.

If you have any difficulties, please contact us and we will help you fill out all the information. Leave empty fields that can’t be filled.

Контактна інформація

(використовується лише для зв'язку з Вами)

Контактная информация

(используется только для связи с Вами)

Contact Information

(used only to contact you)
Ваше ім'я
Ваше имя
Your name
Ваш мобільний
Ваш мобильный
Your phone number
Ваш e-mail
Ваш e-mail
Your e-mail
Про компанію
(інформація буде використовуватись на сайті)
О компании
(информация будет использована на сайте)
About company
(information will be used on the site)
Назва компанії (бренду)
Название компании (продвигаемый бренд)
Company Name (Promoted Brand)
Сфера діяльності
Сфера деятельности
Field of activity
Посилання на сайти та представництва в соц. мережах
Ссылки на сайты и представительства в соц. сетях
Links to sites and accounts in the social medias
Електронна пошта компанії
(для публікації на сайті та для отримання заявок, можна окремі)
Электронная почта компании
(какие указать на сайте, куда должны падать заявки?)
Corporate e-mail
(that must be mentioned on web-site, where requests should go?)
Телефони компанії
(чи доступні вони в мессенджерах та в яких саме?)
Телефоны компании
(доступны ли они в мессенджерах и в каких именно?)
Corporate phone numbers
(are they available in messengers and in which ones?)
Інші актуальні контакти
(skype, discord, інше)
Другие используемые контакты
(skype, discord, другие)
Other actual contacts
(skype, discord, etc.)
Адреси Ваших представництв у містах
Адреса Ваших представительств в городах
Addresses of your representative offices
Яка корисна інформація у Вас є?
(логотип, фірмовий стиль, бренд-бук)
Какая полезная информация у Вас есть?
(логотип, фирменный стиль, бренд-бук)
What helpful information do you have?
(logo, corporate identity, brand book, etc.)
Який контент Ви можете надати?
(фото, відео, відскановані сертифікати/документи, інше)
Какой контент Вы можете предоставить?
(фото, видео, отсканированные сертификаты/документы, другое)
What content can you provide?
(photos, videos, scanned certificates / documents, etc.)
Чи можете Ви надати приклади робот (кейси)?
Вы можете предоставить примеры работ (кейсы)?
Can you provide examples of work (cases)?
Чи можете Ви надати відгуки?
(приблизну кількість та в яких форматах: текст/відео/аудіо)
Вы можете предоставить отзывы?
(примерное количество и в каких форматах: текст/видео/аудио)
Can you provide reviews?
(approximate number and in what formats: text / video / audio)
Які кольори можна використовувати на сайті?
Какие цвета можно использовать на сайте?
What colors can we use on the web-site?
Які кольори категорично не можна використовувати?
Какие цвета категорически нельзя использовать?
What colors can not be used?
Чи використовуєте Ви CRM?
(якщо так – вкажіть яку, та чи потрібно підключати до сайту?)
Вы используете CRM?
(если да – укажите какую, и нужно ли подключать к сайту)
Are you using CRM?
(if yes - specify which one and whether it is necessary to connect to the site)
Цифри про Вашу компанію
(інформація, яку можна використовувати на сайті)
Цифры о Вашей компании
(информация, которую можно использовать на сайте)
Figures about your company
(information that can be used on the site)
Як давно Ви на ринку?
Как давно Вы на рынке?
How long have you been on the market?
Питання про вашу пропозицію
(інформація буде використовуватись на сайті)
Вопросы о продвигаемом предложении
(информация будет использована на сайте)
About the offer
(information will be used on the site)
Повний опис пропозиції
(які товари чи послуги Ви надаєте?)
Полное описание предложения
(информация будет использована на сайте)
Full description of the offer
(what goods or services do you provide?)
Пріоритетні послуги чи послуга
(що просуваєм в першу чергу?)
Приоритетные услуги или услуга
(что продвигаем в первую очередь?)
Priority services or service
(what we promote first?)
Ідеальний результат роботи сайту
(інформування, захоплення лідів, продаж online, інше)
Идеальный результат работы сайта
(информирование, захват лидов, продажа online, другое)
The perfect result of the site
(informing, lead grabbing, sell online, etc.)
Ціновий сегмент пропозиції
Ценовой сегмент предложения
Price segment of the offer
Опис процесу надання послуги
Описание процесса предоставления услуги
Description of the service providing process
Періодичність, з якою клієнт звертається до Вас
Периодичность, с которой клиент обращается к Вам
The frequency with which the client refers to you
Як розраховується вартість послуги?
Как рассчитывается стоимость услуги?
How to calculate the cost of services?
Які унікальні бонуси Ви можете запропонувати?
Какие уникальные бонусы Вы можете предложить?
What unique bonuses you can offer?
Опис клієнта
(опишіть Вашу цільову аудиторію)
Описание клиента
(опишите Вашу целевую аудиторию)
Customer description
(describe your target audience)
Хто Ваш типовий клієнт
(стать, вік, інтереси)
Кто Ваш типичный клиент
(пол, возраст, интересы)
Who is your typical customer
(gender, age, interests)
Географія клієнтів
(на території якої локації пропонуємо послуги)
География клиентов
(на территории какой локации предлагаем услуги)
Customers geography
(in what territory you offer services)
Основні потреби клієнта
Основные потребности клиента
The main client’s needs
Основні побоювання клієнта
Основные опасения клиента
The main concerns of the client
Фактори переконання
(факти, переваги та недоліки Вашої пропозиції)
Факторы для убеждения
(факты, преимущества и недостатки Вашего предложения)
Factors for persuasion
(facts, advantages and disadvantages of your offer)
Хто Ваші основні конкуренти?
(приклади з посиланнями на їхні сайти)
Кто ваши основные конкуренты?
(примеры со ссылками на их сайты)
Who are your main competitors?
(examples with links to their sites)
Чим Ви кращі за конкурентів?
Чем вы лучше конкурентов?
How are you better than competitors?
У чому Ви поступаєтесь конкурентам?
В чем Вы уступаете конкурентам?
What are you inferior competitors?
У чому унікальність Вашої пропозиції?
В чем уникальность Вашего предложения?
What is the uniqueness of your offer?
Побажання по сайту
(наявність прикладів вітається)
Пожелания по сайту
(наличие примеров приветствуется)
Suggestions for the site
(examples are welcome)
Опишіть Ваші побажання до сайту
Опишите Ваши пожелания к сайту
Describe your wishes to the site
Сайти, які Вам подобаються, 5 або більше
(у вашій сфері, уточніть подобається дизайн, структура, або щось ще)
Сайты, которые Вам нравятся, 5 и более
(в вашей сфере, уточните нравится дизайн, структура, или что-то еще)
Sites that you like, 5 or more
(in your area, specify like design, structure, or something else)
Сайти, які категорично НЕ подобаються, 5 або більше
Сайты, которые категорически НЕ нравятся, 5 и более
Sites that absolutely do not like, 5 or more
Вимоги до функціоналу:
(за можливістю, супроводжуйте посиланнями на сайти-приклади: імпорт / експорт, інтеграція з 1С або CRM, фільтр параметрів, калькулятор, особистий кабінет, інші індивідуальні вимоги)
Требования к функционалу:
(по возможности, сопровождайте ссылками на сайты-примеры: импорт / экспорт, интеграция с 1С или CRM, фильтр параметров, калькулятор, личный кабинет, другие индивидуальные требования)
Requirements for functionality:
(If possible, follow the links to the sample sites: import / export, integration with 1C or CRM, filter of parameters, calculator, personal cabinet, other individual requirements)
Опис структури
(опишіть які розділи Ви хочете бачити на сайті, своє бачення головної і внутрішніх сторінок, їх вмісту і особливостей; по можливості, супроводжуйте посиланнями на приклади)
Описание структуры
(опишите какие разделы Вы хотите видеть на сайте, свое видение главной и внутренних страниц, их содержимого и особенностей; по возможности, сопровождайте ссылками на примеры)
Structure description
(describe which sections you want to see on the site, your vision of the main and internal pages, their content and features; if possible, provide with the links to examples)
Чи передбачається на сайті оновлюваний контент?
(новини, статті, створюємо ми або Ви надасте?)
Предполагается ли на сайте обновляемый контент?
(новости, статьи, создаём мы или Вы предоставите?)
Does the site have content to be updated?
(news, articles, we create or you will provide?)
Кількість мов на сайті
(вкажіть, які саме мови повинні бути на сайті)
Количество языков на сайте
(укажите, какие именно языки должны быть на сайте)
Number of languages on the site
(specify which languages should be on the site)